top of page
TerapiataloLuonto-Palvelut-Yrityksille-Ja-Yhteisöille.jpg

Tietosuojaseloste Psykologipalvelu Marjaana Leino

1. Rekisterinpitäjä

Psykologipalvelu Marjaana Leino

Osoite: Liedonperäntie 480, 21450 Tarvasjoki

Puhelin: 0445422254

Sähköposti: marjaana.leino1@gmail.com

Y-tunnus: 3341480-8

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Psykologi Marjaana Leino

Liedonperäntie 480, 21450 Tarvasjoki

marjaana.leino1@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Psykologipalvelu Marjaana Leinon potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja säilyttää potilasasiakirjat. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

5. Rekisterin tietosuojasisältö

Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 10 §:n mukaan tallentaa nimi, sosiaaliturvatunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot. Rekisteriin tulee tarvittaessa tallentaa myös potilaan äidinkieli tai asiointikieli, potilaan ammatti, potilaan oma tai hänen työnantajansa vakuutusyhtiö mikäli kyseessä on työtapaturma tai ammattitauti ja/tai potilaan hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö sekä tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat ensisijaisesti potilaan tapaamisista kertyvä materiaali ts. rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta saatavat tiedot. Potilas voi itse luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hakemiseen muilta rekisterin pitäjiltä, kuten potilasta aikaisemmin hoitaneilta ja/tai jatkohoitoon ohjaavilta toimijoilta. Perusteena voi olla rekisteröidyn henkilökohtainen suostumus tai lain säännös asiasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja voidaan luovuttaa potilaan suostumuksella ja nimenomaisen lainsäännöksen nojalla. Jos alaikäinen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden todetaan kykeneväksi päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää potilastietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Luovutuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Luovutuksesta vastaa rekisterinpitäjä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat säädetty Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n mukaan salassa pidettäviksi ja Henkilötietolain (1999/523) 32 § mukaan suojattaviksi. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt, joita tämän rekisterin osalta on siis ainoastaan psykologi Marjaana Leino. 

A. Manuaalinen aineisto

Manuaaliset tiedot säilytetään kahden lukon takana olevissa tiloissa, lukituissa arkistokaapeissa.

B. Sähköinen aineisto

Myös sähköisen aineiston käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä. Sekä käytössä oleva tietokone että työskentelyssä mahdollisesti tarvittavat ulkoiset tallennuslaitteet ovat suojattu salasanoilla. Tietokoneessa on asianmukainen virusturva.

10. Tarkastusoikeus

Potilaalla on Henkilötietolain (523/99) 26-28 §:n mukainen tarkastusoikeus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot. Tiedon korjaamista koskevan pyynnön ei välttämättä tarvitse olla kirjallinen. Rekisterinpitäjä ryhtyy toimenpiteisiin jo suullisesti esitetyn pyynnön perusteella.

12. Tietosuojavastaava

Ei tarvetta nimetä erikseen.

13. Potilasasiamies

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalla terveydenhuollon palveluntuottajalla ei ole potilasasiamiestä. Valvovana viranomaisena potilasvahinkoasioissa toimii Aluehallintovirasto tai Valvira.

 

Lisätietoa: www.valvira.fi/terveydenhuolto/tyytymattomyys_hoitoon

 

14. Tiedonantoveloite

Kaikkia kuluttajansuojalain piirissä olevia yrityksiä koskee tiedonantovelvoite. Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

bottom of page