top of page
TerapiataloLuonto-Palvelut-Yrityksille-Ja-Yhteisöille.jpg

Tietosuojaseloste Terapiapalvelu Satu Säilä

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Laatimispäivä 10.8.2023

1. Rekisterinpitäjä

Terapiapalvelu Satu Säilä 

Y-tunnus:  3381471-3

Yhteystiedot:
Puh. 044 2475256

satu.saila@terapiataloluonto.fi

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Terapiapalvelu Satu Säilä
Puh. 044 2475256

satu.saila@terapiataloluonto.fi

 

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat (kuluttaja- ja yritysasiakkaat).

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
- Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
- Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
- Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteen hoitamisen edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot (myös asiakasyritysten työntekijät, jotka osallistuvat yrityksen kustantamiin palveluihin):

Yhteystiedot:
- Nimi
- Sähköposti
- Puhelinnumero
- Laskutusosoite/laskutustiedot

Asiakastiedot:
- Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista (laskutuksessa)
- Asiakasviestintä esim. sähköpostiviestit.
- Kerätyt muistiinpanot terapeutin toimesta (vain paperisessa muodossa)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen satu.säilä@terapiataloluonto.fi

1. Tarkastusoikeus:

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

3. Vastustamisoikeus:

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

4. Suoramarkkinointikielto:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Poisto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6. Suostumuksen peruuttaminen:

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

7. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

8. Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja  käsiteltäessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
- Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai siitä neuvotellessa.
- Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai sähköpostin/tekstiviestin tai puhelun kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta tietoja eteenpäin muille yrityksille tai yhteistyökumppaneille mitään tarkoitusta varten. Henkilötietoja (laskutustietoja ja yhteystietoja) käsittelevät yritykset kohdassa 9.

8. Käsittelyn kesto ja tietojen sijainti

Tietojen säilyttämisen kesto/käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet:

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 

Sijainnit, joissa tietoja säilytetään:

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto pidetään lukitussa tilassa.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain rekisterin ylläpitäjällä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät rekisterin ylläpitäjän lisäksi tilitoimisto Tilitzen.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

bottom of page